Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Là Ai?

By Ngọc Khánh Updated on

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một vị thần quan trọng trong Phật giáo. Ngài biểu trưng cho sự thông minh và lợi ích của tri thức. Và Ngài xứng đáng nhận được sự kính trọng và tôn thờ của quý gia chủ. Nếu như bạn đang quan tâm về vị Bồ tát này thì đừng bỏ qua nội dung sau của Tamlinh360.com nhé!

van thu su loi bo tat la ai

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là ai?

Văn Thù Bồ Tát là ai? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát còn được gọi là Mạn Thù Thất Lỵ, Diệu Cát Tường, Diệu Đức. Đặc biệt với cái tên Diệu Đức sẽ mang ý nghĩa là mọi Đức đều sẽ được tròn đầy.. Ngài là con trai thứ 3 của vua Vô Tránh Niệm và do đó được gọi là Thái tử Vương Chúng.

Thái tử này đã thường xuyên cúng dường Phật Bảo Tàng và luôn phát nguyện cứu độ chúng sinh. Do đó, ông đã nhận được danh hiệu Văn Thù Sư Lợi. Sau này, Phật Bảo Đường còn tiên tri cho Thái tử phải trải qua hằng hà sa số kiếp mới có thể thành Phật và lấy hiệu là Phật Văn Thù.

Văn Thù Bồ tát có mối quan hệ mật thiết và gần gũi nhất với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong nhiều kinh sách quan trọng của Phật giáo Đại thừa, Văn Thù Bồ Tát đều xuất hiện.

Vì phải trải qua mấy ngàn kiếp mới có thể tu thành chín quả nên hóa thân của Văn Thù ở thế gian không phân biệt được là nam hay nữ. Song, tất cả chư Phật đều có chân thân là nam tử Hán. Cùng với điều này, tùy theo trình độ chúng sinh của chư Phật khác nhau, các Ngài sẽ hiển lộ một hình tướng khác nhau.

Điều quan trọng là, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát là vị Phật dùng ánh sáng trí tuệ chiếu soi muôn loài, che chở cho tất cả mọi người, không phân biệt giới tính.

25 dai nguyen than chu cua van thu su loi bo tat

Ngài tự xưng là Đại Trí, ý chỉ trí tuệ lớn, và Ngài đã dùng trí tuệ này để đoạn trừ mọi chướng ngại. Dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng không bao giờ lùi bước và luôn hiên ngang giải thích những phạm trù cốt yếu cơ bản chứa đựng trong triết lý đạo Phật.

Xét về yếu tố phong thủy và tâm linh, Mạn Thù Thất Lỵ là vị Phật bản mệnh phù hợp với người tuổi Mão. Ông đã ở trong một vị trí của quyền lực và vinh quang.

Đại nguyện của Diệu Cát Tường

“1. Công đức tôi cúng dường Phật, Tăng và những hạnh nghiệp tu tập thanh tịnh của tôi đó, nay xin hồi hướng về đạo Vô thượng Bồ Đề, nguyện trải hằng sa kiếp tu hạnh Bồ Tát, đặng hóa độ chúng sanh, chớ tôi chẳng vì lợi ích một mình mà cầu mau chứng đạo quả.
2. Tôi nguyện hóa độ hết thảy mọi loài chúng sanh ở các thế giới trong mười phương đều phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, giữ gìn tâm Bồ Đề cho bền chắc, và khuyến hóa theo môn Lục Độ.
3. Tôi nguyện giáo hóa vô số chúng sanh ở các thế giới đều đặng thành Phật thuyết Pháp trước tôi, và trong khi thuyết Pháp, làm sao cho tôi đều xem thấy tất cả .
4. Tôi nguyện trong khi tu Bồ Tát đạo, làm đặng vô lượng việc Phật, và sanh ra đời nào cũng tu theo đạo ấy cả.
5. Bao nhiêu chúng sanh của tôi dạy dỗ đều đặng thanh tịnh, như các người đã có tu phép thiền định ở cõi Phạm Thiên, tâm ý không còn điên đảo. Nếu đặng các kẻ chúng sanh như vậy sanh về cõi tôi, thì khi ấy tôi mới thành đạo .
6. Tôi nguyện đem các món hạnh nguyện mà cầu đặng cõi Phật trang nghiêm và nguyên hết thảy các cõi Phật đều hiệp chung lại thành một thế giới của tôi.
7. Hết thảy chúng sanh đều hóa sanh, chớ không phải bào thai trong bụng mẹ như các cõi khác, và hằng tu tập các pháp thiền định, vui đẹp tự nhiên, chớ không cần phải ăn uống những đồ vật chất.
8. Trong cõi tôi không có người Tiểu thừa, Thanh Văn và Duyên Giác. Thảy đều là các bực Bồ Tát, căn tánh cao thượng, tâm trí sáng suốt, người nào cũng đã xa lìa mọi sự tham lam, hờn giận, ngu si, và đã tu đặng các môn phạm hạnh cả.
9. Trong khi chúng sanh sanh về cõi tôi, thì tự nhiên đủ tướng mạo Tỳ khưu, đều có cạo tóc và đắp y một cách chỉnh đốn cả.
10. Chúng sanh trong cõi tôi muốn ăn, thì tự nhiên có bình bát thất bảo cầm ở nơi tay và đủ các món đồ ăn ngon đẹp đầy bát. Khi ấy lại nghĩ rằng: Chúng ta chớ nên dùng những đồ này, nguyện đem bố thí; trước hết dâng cúng cho các Đức Phật, Bồ tát, Thanh Văn, và Duyên Giác, sau nữa thì chúng sanh nghèo hèn và các loài Ngạ quỉ đói khát đều dùng no đủ. Còn phần chúng đẹp, tức là món ăn .
11. Mọi người suy nghĩ như vậy, liền đặng pháp Tam Muội, gọi là “Bất Khả Tư Nghị Hạnh”. Có sức thần thông, dạo đi tự tại, không có sự gì ngăn ngại tất cả. Độ trong giây phút, mọi người được dạo khắp các thế giới mà cúng dường Phật, bố thí và diễn thuyết các Pháp cho chúng sanh nghe rồi trở về nước thì vừa đúng bữa ăn .
12. Tôi nguyện trong thế giới của tôi không có tám món chướng nạn và các sự khổ não, cũng không có những người phá hư giới luật.
13. Tôi nguyện trong thế giới ấy có nhiều món châu báu rất lạ lung và không cần gì phải dùng đến ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Các vị Bồ Tát tự nhiên xung quanh thân thể có hào quang sáng chói, soi khắp các nơi, thường chiếu luôn không có ngày đêm, chỉ xem lúc nào bong nở thì cho là ban ngày lúc nào bong xếp lại cho là ban đêm mà thôi. Còn khí hậu thường điều hòa, không nóng quá và không lạnh quá.
14. Nếu có vị Bồ Tát nào bổ xứ làm Phật các cõi khác, thì trước hết ở nơi cõi tôi, rồi đến cung trời Đâu Suất, sau mới giáng sanh đến cõi ấy.
15. Tôi nguyện hóa độ chúng sanh đều thành Phật hết rồi, tôi mới hiện lên hư không mà nhập diệt.
16. Trong lúc tôi nhập diệt thì có nhiều món âm nhạc tự nhiên kêu vang đủ pháp mầu nhiệm và các vị Bồ Tát nghe đều tỏ đặng các lẽ huyền diệu.
17. Thưa Đức Thế Tôn! Tôi nguyên khi làm Bồ Tát mà dạo trong các cõi Phật, xem thấy những thức trang nghiêm những châu báu, những hình trạng, những xứ sở, và những hạnh nguyện của Chư Phật, thì tôi đều cầu đặng thành tựu tất cả.
18. Tôi nguyện các vị Đẳng Giác Bồ Tát đều ở trong cõi tôi mà đợi đến thời kỳ sẽ bổ xứ làm Phật, chớ không thọ sanh các cõi nào khác nữa. Nếu có vị nào muốn đến cõi khác thành Phật mà hóa độ chúng sanh, thì tùy theo ý nguyện.
19. Thưa Đức Thế Tôn! Trong khi tôi tu đạo Bồ tát, nguyện đặng cõi Phật rất tốt đẹp nhiệm mầu. Các vị Bồ Tát phát Bồ Đề tâm, tu Bồ Tát hạnh, mà đặng bự bổ xứ thành Phật, đều sanh về trong cõi tôi cả.
20. Thưa Đức Thế Tôn! Tôi nguyện đặng như vậy, tôi mới thành Phật, và nguyện ngồi khoanh chân trên tọa Kim cang ở dưới cây Bồ Đề, trong giây lát chứng thành chánh giác.
21. Khi thành Phật rồi, tôi biến hóa Phật và các vị Bồ Tát, nhiều như số cát sông Hằng, đặng dạo các thế giới mà hóa độ chúng sanh, giảng dạy các phép nhiệm mầu và khiến cho hết thảy nghe pháp rồi đều phát Bồ Đề tâm, cho đến khi thành đạo cũng không đổi dời tâm trí.
22. Khi tôi thành Phật rồi, chúng sanh ở trong các cõi nếu thấy đặng tướng tốt của tôi, hằng in nhớ trong tâm luôn luôn, cho đến khi thành đạo cũng không quên.
23. Tôi nguyện chúng sanh trong cõi tôi , người nào cũng đủ căn thân toàn vẹn, không thiếu món gì. Nếu các vị Bồ Tát muốn xem thấy tướng tôi, hoặc nằm, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, thì đều thấy đặng cả. Khi thấy rồi, liền phát Bồ Đề tâm, và lại trong lúc thấy tôi, những sự hoài nghi về đạo Pháp tự nhiên hiểu biết đặng cả, không cần phải đợi tôi giải quyết nữa.
24. Tôi nguyện khi tôi thành Phật rồi, thì tôi đặng thọ mạng vô cùng vô tận, không kể xiết. Còn các vị Bồ tát trong cõi tôi cũng đặng sống lâu như vậy.
25. Trong lúc tôi thành Phật, có vô số Bồ tát đủ tướng mạo Tỳ Khưu, người nào cũng cạo đầu, đắp y, cho đến khi nhập Niết bàn thì những tóc không khi nào để mọc dài, và những y cũng không khi nào đổi bận như đồ người thế tục.”

Biểu tượng của Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

Cũng như nhiều vị bồ tát khác, biểu tượng Phật giáo của Văn Thù Sư Lợi là ngồi trên hoa sen. Vì hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết, trong trắng, đẹp đẽ và luôn tỏa hương thơm. 

Hình ảnh Văn Thù Bồ Tát ngồi trên đài sen là biểu tượng của trí tuệ thanh tịnh và không bị tác động nhiều bởi các yếu tố xung quanh. Ngài khoác khăn choàng màu trắng, đôi khi xen kẽ màu xanh lục, trên đầu đội vương miện bằng đá quý.

Hình ảnh Văn Thù Bồ Tát nổi bật và dễ nhận biết nhất là trên tay phải của ngài là một thanh kiếm sắc bén rực cháy. Khi bậc Thánh chứng ngộ và đạt được trí tuệ siêu việt thì chính trí tuệ ấy là vũ khí sắc bén để cắt đứt mọi vô minh phiền não và phiền não trú ngụ trong tâm chúng sinh.

Văn Thù Bồ Tát tay trái cầm hoa sen xanh, tay phải giơ lên trên. Hoa sen được đặt cao ngang tai và bên trên hoa sen là Kinh Bát Nhã. Hình ảnh này sẽ mang biểu tượng của sự giác ngộ, thức tỉnh nhờ vận dụng trí tuệ và nhẫn nhục để có thể thoát khỏi mọi ô nhiễm và tham sân si trong dân gian.

Ngài mặc lấy áo giáp nhẫn nhục. Nhờ chiếc áo dài này, nó giúp cho những mũi tên thị phi hay tiếng xấu không thể xuyên vào cơ thể của Ngài. 

Áo giáp này cũng giúp Văn Thù Sư Lợi Bồ tát vẹn tâm toàn từ bi và giặc hận thù không thể thay đổi lời nguyện của mình. Ngài sẽ không cởi bỏ chiếc áo nhẫn nhục, vì nếu không có nó, Ngài sẽ không thể thực hiện được tâm của một vị Bồ Đề.

Thần chú của Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Trong giới Phật giáo, thần chú Văn Thù Bồ Tát được coi là một trong những câu thần chú quan trọng. Nó tượng trưng cho sự thông minh vượt trội và sự toàn vẹn của trí tuệ. Câu thần chú Văn Thù Bồ Tát như sau:

“Mm Ah Ra Pa Tsa Na Dhi – Om A Ra Pa Ca Na Dhih”

  • Om: Đây là một âm tiết thường xuất hiện trong các thần chú của Phật giáo. Âm tiết Om được coi là linh thiêng và bí ẩn. Nó đại diện cho lời nói của các vị Phật và tượng trưng cho nhận thức của con người trong cuộc sống. Om có ý nghĩa là mở lòng và tâm trí để tiếp thu những chân lý tiếp theo.
  • Ah: Từ này thể hiện sự hiểu biết trực tiếp về bản chất của các sự vật, hiện tượng.
  • Ra: Được hiểu là sự trống rỗng, khái niệm từ thời kỳ ban đầu của các vị sư Phật.
  • Pa: Biểu tượng của thiền định. Nó mang đến lý tưởng rằng tất cả các quy tắc Phật pháp đều được giải thích từ khía cạnh tối cao.
  • Tsa: Tượng trưng sự quan trọng của Niết Bàn và quay về Luân hồi. Bản chất của chúng là vô thường. Nó có ý nghĩa rằng sự phát sinh và diệt trừ của các sự vật hiện tượng không thể hiểu hoàn toàn chỉ từ thực tế đã không xuất hiện và kết thúc.
  • Na: Thể hiện hành động. Ý nghĩa là những khổ đau mà con người gánh chịu là kết quả của những hành động không tốt, thiếu đạo đức trong quá khứ. Hạnh phúc mà chúng ta đang trải qua là kết quả của những hành động có đạo đức trong quá khứ.
  • Dhi: Biểu thị sự hiểu biết và phản chiếu. Nó giúp làm sạch mọi nghiệp xấu, tai họa và bệnh tật của con người.

Thần chú này mang ý nghĩa vận dụng trí tuệ để có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách và những ảo tưởng vô minh mà chúng sinh phải trải qua. Qua đây, bạn sẽ có được cái nhìn chín chắn, chân thực và chính xác nhất về thế giới này.

Niệm Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mang lại lợi ích rất lớn. Nó có thể giúp mọi người hiểu được trí tuệ và ảo tưởng mà mỗi người trải qua để họ có thể cải thiện kỹ năng học tập, suy luận và ghi nhớ. 

Câu thần chú này nên được đọc nhiều lần trong ngày. Nếu trong vòng một tháng sau khi trì tụng thần chú Văn Thù Bồ tát, thì bạn sẽ cảm nhận rõ ràng sự khác biệt về trí tuệ. Lúc này, trí thông minh của bạn sẽ thực sự được mở rộng và khả năng ghi nhớ cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Thờ Diệu Đức có ý nghĩa gì?

Mọi người thường tôn thờ Văn Thù Bồ Tát để nhắc nhở bản thân về trí tuệ vốn có tồn tại trong tất cả chúng ta. Dục vọng, vô minh đã khiến con người phải sống đau khổ trong vòng sinh, lão, bệnh, tử, chịu biết bao phiền não. 

Chúng ta hãy thức tỉnh để trở về với trí tuệ của mình và dùng thanh kiếm trí tuệ để cắt đứt mọi ràng buộc để mau chóng ra khỏi biển khổ trầm luân.

Suy cho cùng, chỉ có trí tuệ mới đủ năng lực và công năng cứu con người thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Đặc biệt, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát còn là một tấm gương sáng ngời về lòng từ bi, chúng ta hãy dùng thanh gươm trí tuệ này để cứu độ mọi người thoát khỏi kẻ thù phiền não là con rắn độc tham sân si.

Có thể thấy trong Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Đại thừa  của các tông phái Phật giáo, những hình ảnh và nhân vật, ngoài ý nghĩa lịch sử và huyền thoại, nó còn mang ý nghĩa triết học, tượng trưng và ẩn dụ. 

Nếu người học Phật không nắm bắt được tinh thần và ý nghĩa này thì ý thức của họ sẽ dễ rơi vào cực đoan, thành kiến và sẽ bị các quan niệm tôn giáo hữu thần đồng hóa.

Cách thỉnh nguyện Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Nếu gặp khổ đau, hoạn nạn hay mất đi chân tính, chúng sinh nên cầu nguyện và hướng tâm đến Bồ Tát Văn Thù. Nó sẽ giúp khai phóng trí tuệ và tìm thấy ánh sáng cho sự giác ngộ nội tâm của chúng sinh. 

Khi ai đó hiểu chính họ, có thể nhìn mọi thứ trong tâm họ theo một cách nhất định, và trong họ vẫn chất chứa rất nhiều tình yêu và lòng trắc ẩn một cách thuần nhất, thì đó là lúc bạn thực sự thỉnh được Ngài Diệu Đức.

Trước khi thỉnh tượng Văn Thù Bồ tát về thờ tại nhà, bạn cần đến chùa làm lễ khai quang, chọn ngày lành tháng tốt để an vị. Trong thời gian cúng dường tượng Bồ Tát Văn Thù, bạn nên ăn chay và thành tâm trì tụng mười bộ chú và kinh Phật. Sau đó cung thỉnh tượng Văn Thù Bồ tát về thờ tại gia.

Thờ Ngài thì bàn thờ phải trang nghiêm, không cần lau tượng hàng ngày nhưng cần giữ nơi thờ cũng như tượng luôn sạch sẽ. Không để hoa quả khô trên bàn thờ. 

Vào những ngày như ba mươi, mồng một, mười bốn, mười lăm, Phật tử nên sắm sửa hương hoa, trái cây để cúng dường Ngài. 

Đừng đặt mùi lạ trên bức tượng của Diệu Đức. Bởi chúng là những sản phẩm có hương vị, tạo nên sự trói buộc và mê đắm thế gian.

Thờ Ngài là phải thành tâm, giữ ngũ giới. Trên hết, không được sát sanh nhà. Giữ thân – khẩu – ý trong sạch. Nếu có thể, hãy hành thiền, niệm Phật và lạy cũng như là đọc Kinh Sám Hối thường xuyên.

Câu Hỏi liên quan

Tương tự như Phổ Hiền, Văn Thù Bồ Tát không phân biệt nam nữ. Ngài cũng đã trải qua vô số kiếp để đạt được chứng ngộ thực sự. Do đó, hóa thân của Người trong thế gian không rõ ràng.

Tuy nhiên, chân thân của tất cả chư Phật đều là nam giới. Tùy theo mục đích cứu độ của mỗi vị Phật mà sự thị hiện của các Ngài khác nhau.

Đúng như vậy, Văn Thù Bồ Tát cưỡi sư tử, đứng làm thị giả bên trái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hình tượng của Ngài tương đối mạnh trên linh thú của chính mình.

Ngày mồng 4 tháng 4 âm lịch hàng năm là ngày Vía Văn Thù Bồ Tát.

Văn Thù Bồ Tát hợp với tuổi Mão. Ngài là vị Phật bản mệnh của tuổi Mão, che chở, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn. Người tuổi Mão mang Diệu Cát Tường bên mình sẽ được ngài phù hộ đạt được nhiều thành tựu, gia đình hòa thuận, không vướng bận phiền não.

Lời Kết

Như vậy, bài viết ở số này của Tâm Linh 360 đã giúp các bạn biết được Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là ai rồi đúng không nào? Hy vọng rằng, chia sẻ này sẽ giúp ích cho mọi người. Có thể thấy rằng việc thờ cúng Ngài tại nhà sẽ mang tới nhiều lợi ích vượt trội. Đừng quên truy cập website cho chúng tôi để cập nhật nhiều thông tin mới nhất nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *