Kinh Chú Đại Bi 3 biến có hồi hướng, chữ to, dễ thuộc

By Ngọc Khánh Updated on

Chú Đại Bi 3 biến là một bài kinh Phật đặc sắc với 84 câu được viết bằng tiếng Phạn và có phiên âm tiếng Việt. Nó là công cụ quý báu trong việc niệm Phật và vãng sanh, và cũng là một phiên bản thú vị so với Chú Đại Bi 108 biến. Đọc bài viết sau của Tamlinh360 để hiểu rõ hơn về kinh chú đạo Phật đầy linh ứng này nhé!

Chu dai bi 3 bien

Chú Đại Bi 3 biến là gì?

Chú Đại Bi là một bài kinh Phật giáo bao gồm 84 câu. Khi nói đến “3 biến”, điều này chỉ định rằng bài kinh được trì tụng tổng cộng 3 lần.

Bài Kinh Chú Đại Bi 3 biến

Đây là phiên bản của Chú Đại Bi được lặp lại ba lần, giúp tăng cường sức mạnh tâm linh và mang lại nhiều lợi ích cho người trì tụng.

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát
Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát
Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. 
Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. 
Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. 
Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
(Lặp lại bài chú thêm 2 lần).

Lời Kết

Qua bài viết này của Tâm Linh 360, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu Chú Đại Bi 3 biến, một bài kinh Phật giáo đầy linh ứng và ý nghĩa. Với 84 câu được viết bằng tiếng Phạn và có phiên âm tiếng Việt, bài kinh này là một phương tiện quan trọng trong việc niệm Phật và vãng sanh.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *