Chú Đại Bi tiếng Việt chữ to, lời dễ đọc nhất năm 2023

By Ngọc Khánh Updated on

Chú Đại Bi chính là bài thần chú quan trọng trong Phật giáo. Tụng chú giúp chúng ta giải thoát khỏi khổ đau và tìm thấy niềm an lành trong tâm hồn. Bài chú mang đến sự bình yên và truyền cảm hứng cho cuộc sống của chúng ta. Nếu như bạn muốn hiểu rõ hơn thì hãy đọc bài viết hôm nay của Tamlinh360.com nhé!

chu dai bi 2023

Chú Đại Bi là gì?

Chú Đại Bi được trích từ Kinh Đại Bi Đà La Ni của Đức Phật Quán Thế Âm, gọi tắt là Chú Đại Bi. Chú Đại Bi tổng cộng có 84 câu, 415 chữ.

Trong tất cả các kinh, chú Phật giáo đều chia làm hai phần: phần hiển (phần kinh) và phần mật (phần chú).

Phần hiểnPhần mật
Là hiển thị ý nghĩa và chân lý trong Kinh để hành giả trì tụng. Là phần “câu chú” của câu thần chú “tâm đà la ni cho đến câu 84.
Nghiên cứu và áp dụng tu hành, thì gọi là: “Tụng Kinh minh Phật chi lý”.Ta bà ha” phần của câu thần chú là ẩn ý mà trong tiếng Phạn chỉ có chư Phật mới hiểu được.

Nội dung bài Chú Đại Bi tiếng Việt đầy đủ

noi dung bai chu dai bi tieng viet day du

“Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni
1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6.  Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12. Nam mô na ra cẩn trì
13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14. Tát bà a tha đậu du bằng
15. A thệ dựng
16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17. Na ma bà dà
18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19. Án. A bà lô hê
20. Lô ca đế
21. Ca ra đế
22. Di hê rị
23. Ma ha bồ đề tát đỏa
24. Tát bà tát bà
25. Ma ra ma ra
26. Ma hê ma hê rị đà dựng
27. Cu lô cu lô yết mông
28. Độ lô độ lô phạt xà da đế
29. Ma ha phạt xà da đế
30. Đà ra đà ra
31. Địa rị ni
32. Thất Phật ra da
33. Giá ra giá ra
34. Mạ mạ phạt ma ra
35. Mục đế lệ
36. Y hê di hê
37. Thất na thất na
38  A Ra sâm Phật ra xá lợi
39. Phạt sa phạt sâm
40. Phật ra xá da
41. Hô lô hô lô ma ra
42. Hô lô hô lô hê rị
43. Ta ra ta ra
44. Tất rị tất rị
45. Tô rô tô rô
46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47. Bồ đà dạ bồ đà dạ
48. Di đế rị dạ
49. Na ra cẩn trì
50. Địa rị sắc ni na
51. Ba dạ ma na
52. Ta bà ha
53. Tất đà dạ
54. Ta bà ha
55. Ma ha tất đà dạ
56. Ta bà ha
57. Tất đà du nghệ
58. Thất bàn ra dạ
59. Ta bà ha
60. Na ra cẩn trì
61. Ta bà ha
62. Ma ra na ra
63. Ta bà ha
64. Tất ra tăng a mục khê da
65. Ta bà ha
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
67. Ta bà ha
68. Giả kiết ra a tất đà dạ
69. Ta bà ha
70. Ba đà ma kiết tất đà dạ
71. Ta bà ha
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73. Ta bà ha
74. Ma bà rị thắng yết ra dạ
75. Ta bà ha
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77. Nam mô a rị da
78. Bà lô kiết đế
79. Thước bàn ra dạ
80. Ta bà ha
81. Án. Tất điện đô
82. Mạn đà ra
83. Bạt đà gia
84. Ta bà ha.
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát”

Nguồn gốc, lý do ra đời của Chú Đại Bi

Nguồn gốc Chú Đại Bi

Chú Đại Bi được trích từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni thực hiện trong một pháp hội trước đông đảo chư vị Bồ Tát, Thánh chúng, Trời, Thần, Thiên, Long, các Đại thánh tăng như Ma-Ha Ca-Diếp, A-Nan…

Lý do ra đời

Trong pháp hội này, Bồ-tát Quán Thế Âm vì lòng đại bi đối với chúng sinh, muốn cho chúng sinh được an vui, thoát khỏi mọi bệnh tật, sống lâu và giàu có. Và Ngài cũng giải thích lý do ra đời của Chú Đại Bi:

Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai vì thương chúng sinh nên đã thọ nhận và trì chú thần chú này để mang lại cho chúng sinh được lợi ích an vui hạnh phúc. Bồ tát lúc bấy giờ mới sơ địa, nghe thần chú này liền đắc địa thứ tám. Vì vui mừng với sức mạnh của thần chú, nên ngài đã phát nguyện lớn: 

“Nếu trong đời vị lai, con có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân con liền sanh ra nghìn mắt nghìn tay.”

ly do ra doi bai chu

Và ngay lập tức Ngài đã đạt được điều ước của mình. Từ đó, hình ảnh Bồ tát Quán Thế Âm nghìn mắt nghìn tay trở thành biểu tượng cho khả năng vĩ đại của vị Bồ tát mang sứ mệnh cứu độ thế gian.

Sau đó, Chú Đại Bi được ngài Dà Phạm Đạt Ma, một thiền sư người Ấn Độ, du hành sang Trung Quốc vào thời Khai Nguyên đời Đường, phiên dịch và phiên âm sang Hán ngữ. Và đã được Hòa thượng Thích Thiện Tâm phiên dịch sang Việt ngữ. 

Linh ứng cả về không gian và thời gian, Chú Đại Bi đã được trang nghiêm trì tụng trong các buổi lễ tụng niệm lớn tại các quốc gia có truyền thống Phật giáo Đại thừa như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam,…

Hình dáng, tướng mạo của Chú Đại Bi

Chú Đại Bi còn gọi là thần chú, chân ngôn hay mật ngôn của chư Phật, Bồ tát. Những thần chú này được sử dụng bởi giáo phái Mật tông như mật mã để dịch những lời cầu nguyện đến chư Phật và Bồ tát.

Hình dáng

Hình tướng của Chú Đại Bi chúng ta chỉ có thể hình dung được khi biết hết công năng và oai nghi của nó. Vì thần chú và lời lẽ mầu nhiệm, bí mật, nên chư Phật và Bồ tát khó nắm bắt nội dung và ý nghĩa của chúng. 

Các đặc tính của Bồ-tát Quán Thế Âm được giải thích rõ ràng trong lời thỉnh cầu của Đại Phạm Thiên Vương, bao gồm: 

 • Tâm Đại Từ Bi
 • Tâm Chẳng Nhiễm Trước
 • Tâm Khiêm Nhường
 • Tâm Bình Đẳng
 • Tâm Không Chấp Giữ
 • Tâm Cung Kính
 • Tâm Vô Vi
 • Tâm Không Quán
 • Tâm không Tạp Loạn
 • Tâm Vô Thượng Bồ Đề…

Tướng mạo

Có như vậy, hành giả tu tập mới có thể nương nhờ vào năng lực của Chú Đại Bi như một phương tiện huyền diệu để hợp nhất bản thể và chân tâm của mình để đạt đến cảnh giới Niết Bàn. 

Chân tâm vốn là Phật tánh hiện hữu trong mỗi con người. Chú Đại Bi giống như một con đường tắt dẫn đến hành trình tâm linh đến những cảnh giới cao hơn.

tuong mao bai chu dai bi

Chú Đại Bi (hay Chú Đại Bi 21 biến, 3 biến,…) sẽ phá tan nghiệp ác đeo bám mỗi người từ bao đời nay và sẽ bộc phát giữa đêm dài tăm tối và giúp mọi người nhận ra chân tâm của mình. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện của Chú Đại Bi có thể là một kỷ lục về Thiền Quán cho mỗi hành giả trong thiền định và là mục tiêu cần đạt được trong thực hành trong tương lai.

Tâm không quán này là hành giả thiền sinh sẵn sàng tiến thêm một bước nữa hướng tới giác ngộ và giải thoát. Như vậy, khi thấy Chú Đại Bi khởi lên, mỗi lần trì tụng phải phát tâm đại bồ đề bình đẳng với tất cả chúng sinh. 

Vì vậy, khi bạn đạt đến một trình độ nhất định, bạn sẽ nhanh chóng đạt được kết quả tốt trong thiền định và tu hành.

Công năng Chú Đại Bi đối với người thường và người tu tập

Đối với người thường

Có nhiều pháp môn tu học khác khác như: Tịnh độ, Mật tông, Thiền định. Vì vậy, công năng của Chú Đại Bi cũng tùy theo các pháp môn tu luyện khác nhau.

Do đó, ai hết lòng trì tụng Chú Đại Bi cũng sẽ đạt được điều mình mong muốn. Điều này bởi vì sức mạnh của nó sẽ lan rộng trong cõi dục giới. Mọi tầng lớp nhân dân đều mong muốn được bình yên, hạnh phúc và trường thọ như nguyện của Quán Thế Âm.

Một trong những khả năng được biết đến nhiều nhất là Cứu Khổ. Vì trong những lúc chúng ta gặp khó khăn, đau khổ, tuyệt vọng và bi đát, khi con người không còn lối thoát và chỉ có một niềm tin duy nhất vào Bồ Tát Quán Thế Âm. Thông qua thần chú đại bi, Ngài sẽ giúp con người vượt qua khổ đau và tìm về nơi an vui hạnh phúc.

Đạo Phật có dạy rằng mọi việc xảy ra trong cuộc đời này không phải là ngẫu nhiên. Do đó, để thoát ra khỏi những tình huống khốn khổ này, chúng ta cần hiểu tại sao mình lại rơi vào đó, còn người khác thì không. 

Mọi bất hạnh, bệnh tật, nghèo khó hay tù tội trong kiếp này đều có thể do chính bạn trong nhiều kiếp trước gây ra, và giờ là lúc bạn phải trả giá.

cong nang chu dai bi

Thần chú đại bi còn gọi là Diệt Ác Thú, đó cũng là một trong những công năng mà một người sẵn có lòng từ bi tất yếu sẽ sinh lòng nghi ngờ và phải thương yêu tất cả chúng sinh. 

Để hiểu được khả năng Diệt Ác Thú, phải đặt mình vào hoàn cảnh sống của những con người từng sống nơi rừng cao, núi thẳm nơi hiểm nguy như rận beo, rắn rết đe dọa cuộc sống hàng ngày. 

Điều này không có nghĩa là chỉ cần trì chú Đại Bi là tất cả các loại động vật sẽ chết, nhưng những gì chúng ta nghĩ trong tâm sẽ phát ra một nguồn năng lượng mà tất cả các loài động vật xấu xa phải tránh.

Đối với người tu tập

Đối với người tu tập, Chú Đại Bi giúp cho những ai quyết tâm theo đường tu tập, hai công năng quan trọng nhất là Tuỳ tâm tự tại và Siêu tốc Thượng địa.

Chức năng Thuận theo tâm để giải thoát cho những hành giả khó thiền do tâm tán loạn, không ổn định, hơn nữa còn hoang mang, hoảng hốt nên tâm không tập trung để thiền. 

Dùng nhiều phương pháp mà không hiệu quả thì Chú Đại Bi sẽ là một phương tiện hữu hiệu giải thoát tâm khỏi những lo âu, trạo cử để nhanh chóng và rốt ráo đi vào cõi thiền.

Thông qua thiền đúng cách, việc thực hành cũng sẽ được cải thiện. Từ đó, họ sẽ cần nhanh chóng chuyển sang giai đoạn tiếp theo của quá trình luyện tập. Vấn đề nhanh hay chậm là do nghiệp và ngộ của mỗi người. Có thể như Bồ-tát Quán Thế Âm chỉ nghe một lần đã rớt từ địa thứ nhất xuống địa thứ tám.

Cũng chính vì lý do này mà Chú Đại Bi còn được gọi là Quảng-Đại Viên-Mãn Vô-Ngại Đại-Bi-Tâm Đà-Ra-Ni. Khi người Phật tử trì chú phải xuất phát từ tinh tấn, chí thành, lễ nghi, tin tưởng vào tình thương của chúng sinh, giữ đúng nghi thức. 

Hãy tin tưởng vào khả năng tu tập, thiền định và sức mạnh của sự tập trung của hành giả để đạt được an lạc và hạnh phúc lớn hơn trong cuộc sống. Đồng thời, từ đó từng bước tiến đến giải thoát và giác ngộ.

Lợi ích khi đọc bài Chú Đại Bi

Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, do Ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (đời Đường) thì toàn bộ thần chú này có 84 câu, người trì tụng thần chú Đại Bi sẽ được 15 điều thiện lành, sẽ không bị 15 điều hoạnh tử bức hại.

loi ich khi doc bai chu

Được 15 điều thiện lành

 • Sinh ra thường được gặp vua hiền
 • Thường sinh vào nước an ổn
 • Thường gặp vận may
 • Thường gặp được bạn tốt
 • Sáu căn đầy đủ
 • Tâm đạo thuần thục
 • Không phạm giới cấm
 • Bà con hòa thuận thương yêu
 • Của cải thức ăn thường được sung túc
 • Thường được người khác cung kính, giúp đỡ
 • Có của báu không bị cướp đoạt
 • Cầu gì đều được toại ý
 • Long, Thiên, thiện thần thường theo hộ vệ
 • Được gặp Phật nghe pháp
 • Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu.

Không bị 15 điều hoạnh tử bức hại

 • Chết vì đói khát khốn khổ
 • Chết vì bị gông cùm, giam cầm đánh đập
 • Chết vì oan gia báo thù
 • Chết vì chiến trận
 • Chết vì bị ác thú hổ, lang sói làm hại
 • Chết vì rắn độc, bò cạp
 • Chết trôi, chết cháy
 • Chết vì bị thuốc độc
 • Chết vì trùng độc làm hại
 • Chết vì điên loạn mất trí
 • Chết vì té từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm
 • Chết vì người ác trù ếm
 • Chết vì tà thần, ác quỷ làm hại
 • Chết vì bệnh nặng bức bách
 • Chết vì tự tử.

Ngoài ra, theo kinh Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 biến, tất cả phiền não tội chướng đều được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh.

Bài chú được các tông phái Phật giáo trì niệm rất phổ biến và thịnh hành. Tuy nhiên, thần chú này được các nhà Phật học dịch khác nhau về tên kinh cũng như chương cú. Đơn cử như bản dịch chú Đại Bi của ngài Bồ Đề Lưu Chi có 94 câu, bản dịch của ngài Kim Cương Trí có 113 câu, bản dịch của ngài Bất Không có 82 câu…

Nghi thức niệm lời kinh Chú Đại Bi có chữ chuẩn

Nghi thức tụng Chú Đại Bi như thế nào là đúng? Hãy cùng tìm hiểu dưới đây nhé!

Bàn thờ Bồ Tát

 • Hãy dành một không gian riêng, yên tĩnh để đặt bàn thờ Bồ Tát. Bàn thờ nên có hình tượng Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt. Nếu không có, bạn có thể sử dụng bất kỳ hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm nào.
 • Tượng Bồ Tát nên hướng mặt về phía Tây. Bàn thờ nên có hoa tươi, trái cây, hương và nước. Đèn phải luôn sáng khi cầu nguyện.

Ngồi và lạy

 • Ngồi kiết già, có thể ngồi bán ngồi nếu khó (hai chân bắt chéo, chân phải gác lên chân trái hoặc ngược lại). 
 • Đặt lòng bàn tay úp, ngón tay cái chạm vào nhau. 
 • Cúi đầu để thể hiện sự tôn trọng. 
 • Hành lễ lạy nên đơn giản và không gây ồn ào.

Cách thức trì tụng

 • Giữ vệ sinh thân thể, thay quần áo sạch sẽ. Trước khi trì tụng, nên đánh răng, súc miệng. Nếu đã có nhu cầu vệ sinh, hãy rửa tay trước.
 • Đó là điều kiện lý tưởng, nhưng Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ yêu cầu hai điều khi trì tụng Chú Đại Bi: thành tâm không hại người. Hãy trì tụng mọi lúc, mọi nơi, với lòng thành kính.
 • Trì tụng Chú Đại Bi nên lớn tiếng, rõ ràng, không bị rè và to.

Bài viết hôm nay của Tâm Linh 360 đã chia sẻ đến bạn những thông tin liên quan đến Chú Đại Bi. Hy vọng điều này sẽ giúp cho tất cả quý Phật tử hiểu rõ hơn về bài chú và thực hành việc trì tụng để gặp nhiều bình an, may mắn và tốt lành nhất. Đừng quên theo dõi trang chủ của chúng tôi để cập nhật nhiều Kinh chú ý nghĩa khác nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *