10+ Bài tụng Kinh Sám Hối Hàng Ngày Tại Nhà Hay Nhất

By Ngọc Khánh Updated on

Kinh sám hối là một cách giúp tiêu trừ nghiệp chướng và giải thoát khỏi đau khổ theo Phật giáo. Bằng việc tụng kinh, chúng ta nhìn lại tội lỗi của mình và có cơ hội sửa chữa, cải thiện để có cuộc sống an lạc. Nếu như quý gia chủ đang tò mò về bài kinh này thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây của Tamlinh360.com nhé!

kinh sam hoi la gi

Kinh sám hối là gì?

Kinh sám hối được xem như một giải pháp giúp con người hiểu sâu sắc luật nhân quả và nhìn lại chính mình. Nếu tụng kinh sám hối trước khi đi ngủ sẽ giúp cho tâm hồn thanh thản, trút bỏ mọi ưu phiền của cuộc sống hiện nay. 

Tuy nhiên, nếu bạn trì tụng hoặc đọc kinh sám hối mỗi ngày, bạn sẽ hiểu được sự thật và thấy được ý nghĩa của từng chữ trong kinh. Từ đó, quyết tâm từ bỏ việc ác, hành thiện, tích đức, hóa giải/ tiêu trừ nghiệp chướng hướng đến tâm hồn thanh tịnh, cuộc sống an lạc.

Ngoài ra, nếu bạn muốn tâm tịnh hơn thì hãy đọc chú Lăng Nghiêm,…

Một số bài sám hối tổng hợp

Các bài sám hối tội lỗi nên đọc hàng ngày

Sau đây là những bài kinh sám hối bạn nên tụng hàng ngày tại nhà:

mot so bai sam hoi tong hop

Con xin cung kính lễ lạy
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, chư Bồ Tát, Tam Bảo khắp mười phương.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, chư Bồ Tát, Tam Bảo khắp mười phương.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, chư Bồ Tát, Tam Bảo khắp mười phương.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát Ma Ha Tát

Tri ân

Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ban cho, và được chư Thần, chư vị độ trì mà con mới có được ngày hôm nay.
Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân. (1 lạy)

Cầu an

Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ cho chúng con và khắp Pháp giới chúng sanh đồng được sự an lành, an lạc, tu học tu hành tinh tấn, đồng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. (1 lạy)

Cầu siêu

Con xin thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp.
Cho hương linh, vong linh tên:…
Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu độ hương linh vong linh khắp pháp giới chúng sanh đồng được tiếp dẫn về nơi an lành an lạc, siêu sanh Tịnh Độ. (1 lạy)

Sám hối

Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã lỡ gây tạo từ nhiều kiếp cho đến nay.
Những tội con gây tạo do bởi vô tình hay cố ý, gây hại, sát hại đến giới hữu tình hoặc vô tình, những tội con gây tạo do bởi Tham, Sân, Si, ngã mạn, vô minh che lấp.
Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động, tư tưởng mình để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm.
Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật, chư Bồ Tát khắp mười phương, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Đại từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, chư vị chứng minh cho lòng thành của con. (1 lạy)
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy hoặc có thể hơn)

Hồi Hướng/Phát Nguyện

Sám hối rồi, nay con xin nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo, hướng tâm tu học, tu hành, sửa chữa tâm tánh của mình. Con Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, từ bi gia hộ cho con và khắp pháp giới chúng sanh đồng được tu học, tu hành viên mãn, đồng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. (3 lạy)
Nam Mô A Di Đà Phật. (3 lạy)

Những bài kinh sám hối khác

Kinh sám hối hồng danh

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ, đại xả cứu muôn loài,
Tướng Phật trang nghiêm, hào quang tỏa,
Chúng con kính lễ hướng tâm về.
Nam-mô quy y Kim-Cang Thượng Sư:
Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.
Nay chúng con lòng thành phát nguyện,
Chẳng cầu mong được chuyện trần đời,
Không cầu phước báo trời người.
Thanh Văn, Duyên Giác hay nơi Quyền thừa.
Hỉ nương Tối thượng thừa tâm nguyện,
Mà phát tâm vô thượng trong lành,
Nguyện cầu tất cả chúng sanh,
Thảy đều thành đạo sáng danh Phật-đà.
Nam-mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật.
Nam-mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết tôn Pháp.
Nam-mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng.
Nam-mô Như Lai, Ứng cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
Nam-mô Phổ Quang Phật.
Nam-mô Phổ Minh Phật.
Nam-mô Phổ Tịnh Phật.
Nam-mô Đa-ma-la Bạt-chiên-đàn Hương Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Quang Phật.
Nam-mô Ma-ni Tràng Phật.
Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Ma-ni Bảo Tích Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật.
Nam-mô Ma-ni Tràng Đăng Quang Phật.
Nam-mô Huệ Cự Chiếu Phật.
Nam-mô Hải Đức Quang Minh Phật.
Nam-mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. 
Nam-mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật.
Nam-mô Đại Bi Quang Phật.
Nam-mô Từ Lực Vương Phật.
Nam-mô Từ Tạng Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.
Nam-mô Hiền Thiện Thủ Phật.
Nam-mô Thiện Ý Phật.
Nam-mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Kim Hoa Quang Phật.
Nam-mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam-mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.
Nam-mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.
Nam-mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.
Nam-mô Bất Động Trí Quang Phật.
Nam-mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. 
Nam-mô Tài Quang Minh Phật.
Nam-mô Trí Huệ Thắng Phật.
Nam-mô Di-lặc Tiên Quang Phật.
Nam-mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.
Nam-mô Thế Tịnh Quang Phật.
Nam-mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.
Nam-mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.
Nam-mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật.
Nam-mô Diệu Âm Thắng Phật.
Nam-mô Thường Quang Tràng Phật.
Nam-mô Quán Thế Đăng Phật.
Nam-mô Huệ Oai Đăng Vương Phật.
Nam-mô Pháp Thắng Vương Phật.
Nam-mô Tu Di Quang Phật.
Nam-mô Tu-ma-na Hoa Quang Phật.
Nam-mô Ưu-đàm Bát-la Hoa Thù Thắng Vương Phật. 
Nam-mô Đại Huệ Lực Vương Phật.
Nam-mô A-súc-tỳ Hoan Hỷ Quang Phật.
Nam-mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.
Nam-mô Tài Quang Phật.
Nam-mô Kim Hải Quang Phật.
Nam-mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.
Nam-mô Đại Thông Quang Phật.
Nam-mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam-mô Kim Cang Bất Hoại Phật.
Nam-mô Bảo Quang Phật.
Nam-mô Long Tôn Vương Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Quân Phật.
Nam-mô Tinh Tấn Hỷ Phật.
Nam-mô Bảo Hỏa Phật.
Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật.
Nam-mô Hiện Vô Ngu Phật.
Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. 
Nam-mô Vô Cấu Phật.
Nam-mô Ly Cấu Phật.
Nam-mô Dõng Thí Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Phật.
Nam-mô Thanh Tịnh Thí Phật.
Nam-mô Ta-lưu-na Phật.
Nam-mô Thủy Thiên Phật.
Nam-mô Kiên Đức Phật.
Nam-mô Chiên-đàn Công Đức Phật.
Nam-mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.
Nam-mô Quang Đức Phật.
Nam-mô Vô Ưu Đức Phật.
Nam-mô Na-la-diên Phật.
Nam-mô Công Đức Hoa Phật.
Nam-mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.
Nam-mô Tài Công Đức Phật.
Nam-mô Đức Niệm Phật.
Nam-mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật.
Nam-mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. 
Nam-mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật.
Nam-mô Đấu Chiến Thắng Phật.
Nam-mô Thiện Du Bộ Phật.
Nam-mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật.
Nam-mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.
Nam-mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta-la Thọ Vương Phật.
Nam-mô Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Phật.
Giữa thế giới gần xa các xứ,
Trước Phật đương cư trú tại trần,
Cúi xin các Phật Thế tôn,
Nhủ lòng thương xót chúng con đoái hoài.
Thương chúng sinh đời này đời trước,
Đã luân hồi bao lượt tử sinh,
Từ nơi vô thủy thành hình,
Đã từng lặn ngụp tội tình đến nay.
Hoặc tội ác tự tay tạo tác,
Hoặc đã xui kẻ khác từng làm,
Hoặc nhìn việc ác không can,
Lại còn sinh dạ hân hoan đồng tình.
Những tội lỗi tự mình trộm cắp,
Của chùa chiền, bảo tháp, chư tăng,
Tự tay mình lấy, giả lầm,
Hoặc xui người lấy, vui thầm đứng xem.
Phải năm tội đắm chìm vô gián,
Hoặc tự làm chuốc oán, gây oan,
Hoặc từng bảo kẻ khác làm,
Hoặc nhìn người khác hân hoan tỏ lòng.
Trong mười điều ác hung vô đạo,
Hoặc tự tay gây tạo tham tàn,
Hoặc từng sai kẻ khác làm,
Hoặc nhìn việc ác không can còn mừng.
Hoặc tự tạo hoặc cùng gây tội,
Hoặc tự mình nông nỗi bao che,
Hoặc làm chẳng giấu giếm gì,
Đều sa địa ngục A-tỳ đáng kinh.
Làm ngạ quỷ súc sinh đau khổ,
Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi,
Làm loài hèn hạ nhất đời,
Tội tình lầm lỗi bao thời gây ra.
Nay con nguyện thật thà sám hối,
Biết bao điều tội lỗi khôn dung,
Cúi xin các Phật Thế Tôn,
Chứng minh cho nỗi khốn cùng của con.
Xin Đức Phật rủ lòng thương xót,
Nay con xin quỳ trước Phật-đà,
Phát tâm thệ nguyện thật thà,
Đời này, đời tới, gần xa làm lành.
Xin phát nguyện thực hành bố thí,
Giữ giới hầu tâm ý sạch trong,
Nắm cơm chén nước nhủ lòng,
Nguyện đem cho cả khắp cùng chúng sanh.
Hoặc tự nguyện tu hành trong sạch,
Có bao nhiêu thành đạt căn lành,
Mọi điều huân tập đã thành,
Vô biên công đức nơi mình bao nhiêu.
Nay tất cả xin đều hồi hướng,
Về con đường Vô Thượng xưa nay.
Giống như quá khứ vị lai,
Các Phật hồi hướng tỏ bày đại bi.
Chúng con nguyện quay về hồi hướng,
Sám hối cho tội chướng bao đời,
Phước lành tùy hỷ đời người,
Hướng về công đức nơi nơi Phật-đà.
Nguyện trí tuệ sâu xa vô thượng,
Phật qua rồi, hiện tại, vị lai,
Toàn năng, toàn thiện xưa nay,
Biển trời công đức đủ đầy vô biên.
Nay con nguyện cúi mình kính lễ,
Sám hối điều tội lỗi bấy nay,
Cúi xin đức Phật Như Lai,
Sáng soi tâm trí con đây mê lầm.
Mười phương cõi xa gần bát ngát,
Phật ba đời cùng khắp không trung.
Bằng lời thân ý sạch trong,
Cúi đầu kính lễ một lòng tôn nghiêm.
Nét oai phong Phổ Hiền hạnh nguyện,
Trước Như Lai thị hiện sức thần,
Một thân lại hiện muôn thân,
Hằng hà sa số ứng thân Phật-đà.
Hàng Bồ-tát nhiều như số cát,
Đến vô biên cõi pháp khắp cùng,
Đủ đầy tin tưởng thật lòng,
Tựa hồ tiếng sóng mênh mông biển dài.
Lời diệu pháp đó đây bất tận,
Biết bao đời mới đặng cơ may,
Tán dương công đức Như Lai,
Như hoa vi diệu hương bay khắp cùng.
Nhạc réo rắc, hương xông, lọng phủ,
Dáng tuyệt trần đầy đủ trang nghiêm,
Cúng dường chư Phật tự nguyền,
Thức ăn hoa quả, dâng lên lòng thành.
Đèn nhang thắp lung linh sáng tỏ,
Dáng tuyệt vời như vẻ Tu-di,
Cúng dường đức Phật Mâu-ni,
Chiếu soi quảng đại từ bi nhiệm mầu.
Phật ba đời trước sau tin tưởng,
Hạnh Phổ Hiền nguyện hướng không sai,
Cúng dường, sám hối Như Lai,
Cho tiêu tội lỗi đã gây bao đời.
Tham, sân, si tự thời vô thỉ,
Miệng, ý, thân sinh khởi liền liền,
Nay con sám hối, lòng nguyền,
Mười phương chư Phật khắp miền sớm trưa.
Bậc Vô Học, Nhị Thừa, Duyên Giác,
Như Lai cùng Bồ-tát viên thông,
Bao nhiêu công đức tựu trung,
Mười phương đức Phật cùng chung hướng về.
Phật thành tựu Bồ-đề Vô Thượng,
Nay con xin kính ngưỡng thỉnh cầu,
Cỗ xe chở pháp lăn mau,
Còn như Phật định tiêu dao Niết-bàn.
Chúng con nguyện hân hoan kính thỉnh,
Xin rủ lòng thương tưởng chúng sinh,
Hãy vì lợi lạc thế tình,
Chuyển vần xe pháp độ sinh Ta-bà.
Nay kính lễ thật thà sám hối,
Công đức kia cùng với căn lành,
Thảy đều hồi hướng chúng sanh,
Nguyện thành như Phật, sáng danh đạo đời.
Đạo Vô Thượng không ngơi hồi hướng,
Phật, Pháp, Tăng tánh tướng khôn cùng,
Tục chơn tam-muội dung thông,
Nay xin hồi hướng khắp cùng nhân gian.
Chúng sanh có những thân, miệng, ý,
Bởi mê lầm miệt thị rẻ khinh,
Gây bao nghiệp chướng tội tình,
Thảy đều bị cảnh đắm chìm tương lai.
Niệm niệm trí tròn đầy cõi pháp,
Chẳng chuyển lùi rộng khắp quần sanh.
Dù cho thế giới tan tành,
Hư không, phiền não chúng sanh không còn.
Bốn thệ nguyện vô cùng rộng lớn,
Nay con xin hồi hướng ra đây,
Kiếp này đến kiếp tương lai,
Nguyện thành Phật đạo tròn đầy “vô sanh.”
Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.

Kinh sám hối sáu căn

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài,
Tướng Phật trang nghiêm, hào quang tỏa,
Chúng con kính lễ, hướng tâm về.  
… … …
Nam-mô Quá Khứ Nhất Thiết Phật.  
Nam-mô Vị Lai Nhất Thiết Phật.      
Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật         
Nam-mô Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát.
Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.  
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát.  
Nam-mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-tát.
Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát.
Nam-mô Đại Ca-diếp Bồ-tát.         
Nam-mô Xá-lợi-phất Bồ-tát.          
Nam-mô Mục-kiền-liên Bồ-tát.          
Nam-mô A-nan-đa Bồ-tát.                
Nam-mô Tu-bồ-đề Bồ-tát.                 
Nam-mô Phú-lâu-na Bồ-tát.          
Nam-mô Ca-chiên-diên Bồ-tát.         
Nam-mô A-na-luật Bồ-tát.                
Nam-mô Ưu-ba-li Bồ-tát.                 
Nam-mô La-hầu-la Bồ-tát.               
… … …
Từ vô thủy đến nay muôn kiếp
Quên bản tâm, đâu biết đạo mầu.
Ba đường khổ ải sa vào,
Sáu căn lầm lạc nhân sâu bao đời.
Nay con nguyện làm vơi tội lỗi
Để tránh điều thống hối về sau,
Xét soi nhân quả đuôi đầu,
Chúng con xin nguyện trồng sâu căn lành.
… … …

SÁM HỐI NGHIỆP CỦA MẮT

Lầm hoa giả mà quên trăng thật,
Yêu ghét rồi xấu đẹp cạnh tranh,
Xa đường chánh kiến lầm mình,
Phân chia vàng đỏ, trắng xanh mê mờ.
Mắt nhìn lệch khác gì như quáng,
Gặp vẻ xinh duyên dáng trộm nhìn,
Chưa mù mà mắt không tinh,
Chẳng hay ‘mặt thật’ của mình ra sao.
Gặp kẻ giàu, tranh nhau nhướng mắt,
Thấy người nghèo muốn khuất cho xong,
Người dưng chết chóc ngoài lòng,
Bà con tạ thế, lệ dòng khóc than.
Đến Tam bảo, Già Lam, chùa tháp,
Thấy tượng, kinh chẳng chút đoái hoài,
Tại chùa lại đoái gái trai,
Mải mê liếc mắt đưa mày sắc dâm.
Chẳng nể sợ Long Thần, Hộ Pháp,
Làm ố hoen cửa Phật trang nghiêm,
Tội này vô lượng vô biên,
Phát sinh từ cửa mắt nhìn mà ra.
Nghiệp ác này phải sa địa ngục,
Bao kiếp dài mới được làm người,
Làm người lại bị mắt đui,
Nếu không sám hối hẳn thời khó xong.
Nay con nguyện một lòng sám hối,
Biết bao điều tội lỗi xưa nay,
Thành tâm quỳ trước Phật đài,
Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn.        
… … …

SÁM HỐI TỘI CỦA TAI

Thích lời tà, ghét nghe chánh pháp,
Gốc “thật” quên, mải miết theo ngoài,
Sáo đàn inh ỏi khoái tai,
Mõ chuông tu niệm tưởng loài ếch kêu.
Câu vè ví ham vui để dạ,
Lời kinh cùng tiếng kệ ngoài tai,
Lời dua nịnh lại vui vầy,
Những lời “ngọt mật” khen hay mong cầu.
Nghe lời phải đã nào tin nhận,
Ba chén vào đôi bạn gái trai,
Châu đầu áp má kề tai,
Ba điều bốn chuyện dông dài dễ quen.
Lời thầy dạy chẳng thèm nghe tới,
Lời bạn hiền khuyên chói cả tai,
Hiếu trung lễ nghĩa gác ngoài,
Chạy theo tiếng ái, vui vầy giai nhân.
Lời kinh kệ chẳng màng, chẳng thích,
Tội như vầy chứa chất vô biên,
Dẫy đầy một khối trần duyên,
Hết đời, đường ác phải liền đọa sa.
Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp,
Sinh làm người bị điếc hai tai,
Dốc lòng sám hối từ nay,
Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn.       
… … …

SÁM HỐI TỘI CỦA MŨI

Về mùi lạ, mũi tham trăm thứ,
Chẳng kể gì hương tuệ sạch trong,
Thích tìm sạ ướp, lan xông,
Mùi hương giới định, mũi không biết gì.
Trước bàn Phật mỗi khi nhang đốt,
Khói quyện quanh phảng phất hương trầm;
Trộm hương phẩy khói hít thầm,
Long thần há nể, quỷ thần xem khinh.
Mùi son phấn hồng nhan luyến chặt,
Chẳng đoái hoài cây giác hoa tâm,
Chợ xa rồi lại bếp gần,
Của ngon vật lạ chẳng cần sạch dơ.
Chẳng kể chi mùi như thịt cá,
Dù tanh hôi dùng cả, chẳng tha,
Đàm vàng nước mũi chảy ra,
Dơ thềm bẩn đất, lê la say nằm.
Chốn cửa Phật phòng tăng chẳng kể,
Mùi nặc nồng hơi thở mà kinh,
Ngửi sen ý trộm khởi sinh,
Nghe mùi má phấn tư tình phát ra.
Nào hay đó đều là nghiệp mũi,
Những thứ này tội lỗi vô biên,
Dẫy đầy một khối trần duyên,
Chết rồi đường ác phải liền đọa sa.
Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp,
Làm thân người bệnh nghiệp khổ thay,
Dốc lòng sám hối từ nay,
Con xin quỳ trước Phật đài ăn năn.   
***

SÁM HỐI TỘI CỦA LƯỠI

Tham mọi vị mà mình ưa thích,
Chẳng kể gì xấu tốt, dở ngon,
Nếm vào thứ béo, thứ còm,
Sát sinh hại vật chỉ dồn nuôi thân.
Gà, vịt, cá, chim… hầm cho kỹ,
Lại thêm vô ngũ vị tỏi hành…
Kể gì mùi vị hôi tanh,
Miễn sao khoái khẩu là sinh lưỡi thèm.
Nay chưa đã, mai tìm ăn nữa,
Gặp phải kỳ đến bữa đàn chay,
Cầu thần lễ Phật lời hay,
Cố để bụng đói qua ngày cho xong.
Thức ăn chay lỏng lòng lạt miệng,
Khi phải ăn chẳng luyến, chẳng màng,
Như người bệnh phải vương mang,
Ăn không ngon miệng cốt dùng qua loa.
Thấy thịt cá lòng đà hoan hỷ,
Cơm rượu nồng bí tỉ vui vầy,
Gặp khi cưới gả đêm ngày,
Cùng là rượu thịt ma chay tiệc tùng.
Rồi sát sinh mà dùng lấy thịt,
Khiến trùng trùng tội nghiệp manh nha,
Lại ba tấc lưỡi như là:
Dệt thêu, đâm thọc, ác tà, dối gian.
Vô lễ với họ hàng, Tam bảo,
Mắng chửi người, ráo nạo mẹ cha,
Gièm pha, dè bỉu người ta,
Luận bàn kim cổ nào là khen chê.
Lỗi bản thân giấu che đây đó,
Khoe giàu sang, nghèo khó miệt khinh,
Tăng Ni xua đuổi, chẳng gần,
Kẻ ăn người ở, chửi inh cả ngày.
Lời gièm xỉa như bày thuốc độc,
Nịnh hót như cung bậc phím đàn,
Lấy điều sai quấy điểm trang,
Nói không thành có, oán than lạnh nồng.
Việc như vậy trùng trùng vô kể,
Như hà sa chẳng thể đếm cùng,
Chết sa địa ngục nấu nung,
Lưỡi môi cày kéo, nước đồng rót vô,
Quả báo ấy bao giờ mới hết,
Sanh làm người câm điếc suốt đời,
Nay con quỳ trước Phật đài,
Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn.   
… … …   

SÁM HỐI TỘI CỦA THÂN

Xét thân xác tinh cha, huyết mẹ,
Phối hợp nên nhờ thế thành hình,
Trăm hài năm tạng kết sinh,
Chấp cho là thật thân hình của ta.
Tự quên mất bỏ qua “thân pháp,
”Rồi dâm tà, trộm cướp, sát sanh,
Khiến cho ba nghiệp hoành hành,
Để rồi quả báo quẩn quanh luân hồi.
Nghiệp sát sinh nơi người tàn ác,
Chẳng lòng từ hạ sát chúng sinh,
Đâu hay sinh vật với mình,
Vốn cùng một thể, vốn sinh một nguồn.
Khi sát hại chẳng buồn thương tiếc,
Chỉ lợi mình mà giết chúng sinh,
Nào làm thuốc độc cho tinh,
Ngải bùa trù yểm gian manh rợn người.
Người còn hại, dễ thời thương vật,
Nào đốt rừng, săn thú, lấp khe,
Bẫy chim, bắt cá, hội hè,
Niệm vừa dấy nghĩ thấy nghe vui làm.
Mỗi hành động đều mang tội lỗi,
Phải siêng năng sám hối, xa lìa,
Cho hay trộm cắp nghiệp tà,
Của người nhìn thấy đã là nổi tham.
Vướng lòng tham việc làm chẳng ngại:
Móc túi rồi cạy cửa, cạy rương,
Đến nơi chùa tháp, thiền đường,
Lòng tham thấy của dễ thường bỏ qua.
Không chỉ cắp ngọc ngà châu báu,
Mới tạo thành tội báo nghiệp sinh.
Cho dù cọng cỏ cây kim,
Không cho mà lấy đều sinh nghiệp này.
Mê nhan sắc, tơ lòng bủa khắp,
Thích phấn son mắt đắm ái tình.
Quên đi hai chữ liêm trinh,
Chỉ vì tham dục, ngục hình khổ đau.
Lòng chung thủy bắt đầu vơi cạn,
Đã không suy xét xa gần,
Ngu si mê muội: Làm nhân đọa đày.
Nghiệp báo ác đã gây rất nặng,
Đến cuối đời dứt mạng ra đi,
Rơi vào địa ngục A-tỳ,
Trải muôn ngàn kiếp dễ gì đầu thai.
Khi tái sanh ngu si mê muội,
Nếu không lo sám hối tiêu trừ,
Khó mà dứt nghiệp ngu si,
Trăm ngàn vạn kiếp như mù khó thông.
Nay con nguyện một lòng sám hối,
Biết bao điều tội lỗi xưa nay,
Thành tâm quỳ trước Phật đài,
Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn.
Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát.
… … …

Ý nghĩa nghi thức tụng kinh sám hối mỗi ngày

Sám hối là hành động cảm thấy hối hận và ăn năn về những việc làm sai trái của mình. Khi quyết tâm không phạm tội ác, người ta thường dùng kinh sám hối để trì tụng/ghi nhớ. Đó là một phương pháp phát triển đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể thực hành thường xuyên.

Ý nghĩa của sám hối là đoạn trừ ác pháp, ác nghiệp để phát triển thiện pháp cũng như là nghe lời Phật dạy. Đồng thời, bằng cách giúp cho cái ác không còn “sinh sôi nảy nở” mà thay vào đó là tạo duyên nhân giống cho cái thiện. Như vậy, việc đọc các bài sám hối vô cùng ý nghĩa.

Hiểu ý nghĩa bài việc tụng bài sám hối tại gia một cách dễ hiểu nhất là giúp con người chuyển hóa những điều ác trong tâm để có một cuộc sống hạnh phúc. Từ đó phát triển những đức tính tốt đem lại hạnh phúc cho mình và người.

Những lợi ích khi đọc kinh sám hối trước khi ngủ

Kinh sám hối có khác biệt so với Kinh Pháp Cú hay không? Chắc chắn là có rồi.

Không chỉ mang ý nghĩa sâu sắc mà khi dùng kinh sám hối để tụng niệm, bạn còn nhận được rất nhiều điều tốt lành. Song, để Kinh Sám Hối mang lại lợi ích thực sự cho bạn, bạn phải thành tâm trong quá trình đọc/tụng/niệm nó. Một số lợi ích rõ ràng nhất của việc trì tụng kinh sám hối tại nhà là:

Thấu hiểu, tiếp nhận luật nhân quả

Nếu bạn sám hối với sự ăn năn và mong muốn sửa đổi hành vi tội lỗi của mình. Thì bạn sẽ dễ dàng chấp nhận kết quả xấu của việc làm sai trái này. Không đổ lỗi hay chấp nhận sai lầm, bạn sẽ không còn cảm thấy tiêu cực về bản thân. 

Do đó, tụng bài sám hối là một giải pháp đơn giản mà hữu hiệu. Từ đó, bạn sẽ chấp nhận mọi việc dựa trên tinh thần của luật nhân quả ở đời.

Giảm thiểu hậu quả của hành động xấu đã gây nên

Khi nhận ra việc mình làm sai và tụng kinh sám hối hay kinh Phật thì nhân quả sẽ đến một cách nhẹ nhàng hơn. Ví như bạn sát sinh, giết rất nhiều con vật nhưng bạn vẫn chưa ý thức được điều xấu này. Chắc chắn sau một thời gian bạn sẽ gặp báo ứng về hạnh phúc, tiền bạc, sức khỏe, công việc,….vv. 

Nhưng, nếu bạn nhận thức được hành vi giết động vật của mình. Khi bạn trì tụng kinh sám hối tại nhà, dù nhân quả vẫn xảy ra, song nó không nặng lắm.

Như vậy, bạn nên hiểu rằng mọi hành động/việc làm sai trái, dù nhỏ đến đâu, đều có luật nhân quả. Vì vậy, ngoài việc đọc kinh sám hối, bạn phải loại bỏ những điều xấu đó, làm việc thiện để tích đức nhằm hóa giải nghiệp chướng do chính mình tạo ra.

Đọc kinh sám hối để không làm điều xấu

Nếu bạn không sám hối bây giờ, những việc làm xấu có thể xảy ra trong tương lai và lặp lại một cách liên tục. Từ đó, bạn sẽ phải trả giá khá đắt cho những việc làm của mình vì quá nhiều nghiệp xấu.

Do đó, sau một hành động xấu, nếu bạn đọc kinh sám hối, nó sẽ giúp ngăn chặn những điều tương tự tái diễn trong tương lai. Từ đó, bạn sẽ có những suy nghĩ tích cực, cuộc sống trở nên thanh thản, nhẹ nhàng, bình yên.

Hướng dẫn cách sám hối tại nhà chuẩn

Nên đọc kinh sám hối khi nào?

Việc đọc kinh sám hối mỗi ngày giúp chúng ta có tâm hồn thanh tịnh, an lạc. Thời gian tụng tốt nhất là buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Cố gắng niệm hai lần một ngày.

Cách tụng bài sám hối nghiệp chướng

Nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn đang tìm hiểu, học kinh sám hối và cách tụng hàng ngày. Thì bạn có thể chọn cách trì tụng đơn giản nhất với sự thành tâm của chính minh. 

Mặc dù Kinh Sám Hối khá dài và gồm nhiều bài khác nhau. Nhưng nếu bạn hiểu đúng ý nghĩa và lợi ích của việc đọc kinh sám hối, chắc chắn bạn sẽ có một cuộc sống thanh thản và an lạc.

Cách đọc chuẩn nhất

  • Cầu/lạy/đọc với tấm lòng chân thành.
  • Các động tác khấn vái/lạy/tụng kinh nên chậm rãi và trang nghiêm.
  • Trong phần sám hối, có thể lạy từ 3 đến 108 lạy mỗi ngày – tùy thuộc vào ngày 15, 30 hay ngày sám hối.
  • Trong các bài kinh sám hối hàng ngày có phần riêng về việc sám hối khi tụng kinh. Vì vậy, trong phần này, bạn phải nói rõ tội lỗi mình đã phạm và cầu chư Phật, Bồ tát chứng minh cho lòng thành khẩn sám hối.
  • Trong thời gian sám hối phải phát nguyện rõ ràng, có ý hướng thiện, từ nay về sau sẽ tu tập, sửa tánh, sửa tâm, giữ lòng thanh tịnh để nghiệp chướng được tiêu trừ.
  • Nếu là người học đạo Phật thì phải tụng Kinh Sám Hối để được chư Phật Bồ tát cứu độ.
  • Ngoài tụng Kinh Sám Hối, bạn cũng có thể mở Chú Đại Bi hàng ngày để giúp giải hạn. Nếu bạn kết hợp việc thực hành sám hối với việc nghe Chú Đại Bi hàng ngày, bạn sẽ cảm nghiệm được “phép màu” trong cuộc đời này.

Lời Kết

Qua bài viết hôm nay, Tâm Linh 360 muốn chia sẻ đến quý gia chủ những bài kinh sám hối hay và phổ biến nhất trong đạo Phật. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích đối với bạn. Hãy trì tụng kinh hàng ngày tại nhà để tâm được thanh thản,… Truy cập website của chúng tôi để biết thêm nhiều thông tin mới, chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *