Lời Kinh Chú Đại Bi 7 biến – Chữ to Đọc Nhanh – Dễ Thuộc

By Ngọc Khánh Updated on

Lời Kinh Chú Đại Bi 7 biến – chữ to là một thần chú Phật giáo vô cùng linh thiêng và mang lại nhiều lợi ích cho người trì tụng.

Chú Đại Bi được trích dẫn từ kinh điển Đại Bi Tâm Đà La Ni, là lời dạy của đức Phật để cứu khổ chúng sinh. Theo truyền thống, người ta thường tụng Chú Đại Bi đủ 7 lần liên tiếp để tăng cường sức mạnh cho thần chú.

Con số 7 được xem như con số thiêng liêng, vạn vật đều phải tuân theo quy luật 7. Do đó, việc tụng chú 7 lần sẽ giúp thần chú phát huy hết khả năng và mang lại hiệu quả cao nhất.

Người trì tụng Chú Đại Bi 7 biến sẽ được hưởng nhiều lợi ích như tăng cường sức khỏe, thanh tịnh nghiệp chướng, cầu an lành và hạnh phúc, được sự gia hộ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây thực sự là một bài chú đầy quyền năng mà Phật tử nên thực hành để có cuộc sống an lạc và giác ngộ.

kinh chu dai bi 7 bien

Chú Đại Bi 7 biến là gì?

Chú Đại Bi là bài chú Phật giáo được dành riêng để tán thán Bồ tát Quán Thế Âm. Bài chú ca ngợi những phẩm hạnh của Ngài và cầu nguyện sự từ bi gia hộ của Ngài.

Bài chú cổ xưa này có nhiều tên gọi, bao gồm:

 • Đại Bi Tâm Đà La Ni
 • Thanh Cảnh Đà La Ni
 • Chú Đại Bi

Nhưng bản chất của nó là cầu khẩn sự từ bi vô lượng của Bồ tát Quán Thế Âm để cứu độ chúng sinh thoát khỏi mọi đau khổ.

Nguồn Gốc và truyền thuyết về chú đại bi

Có nhiều truyền thuyết khác nhau về nguồn gốc của bài Chú Đại Bi:

 • Bài chú được Bồ tát Quán Thế Âm tuyên thuyết trước một hội nghị gồm chư Phật, Bồ tát, chư thiên và đại vương.
 • Bài chú được truyền từ đức Phật Nhật Quang Như Lai truyền cho Quán Thế Âm Bồ tát, giúp Ngài đạt đến trình độ giác ngộ cao hơn.
 • Bài chú được 99 triệu vị Phật truyền tụng cho đến ngày nay.

Ý nghĩa của việc Quán Thế Âm Bồ Tát đọc Chú Đại Bi

Chân ngôn Chú Đại Bi được trích ra từ bộ kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

Trong kinh này, Quán Thế Âm Bồ Tát đã bạch với đức Phật rằng: “Bạch Thế Tôn, con có chú Đại Bi tâm đà ra ni, nay xin đọc ra, vì muốn cho tất cả chúng sanh được an vui, được trừ khỏi các bệnh tật, được sống lâu và giàu có…”. Sau đó, Ngài đã đọc lên lời Chú Đại Bi.

Khi Quán Thế Âm Bồ Tát đọc xong chú thì cõi đất 6 lần biến động mạnh mẽ, trời rơi mưa hoa báu, chư Phật hết sức vui mừng, và tất cả mọi người trong hội đều chứng đạt được quả vị. Điều này cho thấy sức mạnh vô biên của thần chú do chính Quán Thế Âm Bồ Tát đọc tụng. Lời chú mang lại lợi ích vô cùng lớn lao cho tất cả mọi loài.

Như vậy, việc Quán Thế Âm Bồ Tát đọc tụng Chú Đại Bi có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, thể hiện tấm lòng từ bi và sức mạnh cứu độ chúng sinh của Ngài. Đây thực sự là một thần chú đầy quyền năng và phước đức.

Chú Đại Bi 7 biến có ý nghĩa gì?

Chú Đại Bi 7 biến là việc tụng đọc lời chú Đại Bi đầy đủ 7 lần liên tiếp.

Theo truyền thống, số 7 được xem là con số đặc biệt, thiêng liêng. Do đó, việc tụng chú Đại Bi đủ 7 lần sẽ giúp phát huy hết sức mạnh, công năng và phước đức của thần chú.

Khi tụng đủ 7 biến, người tụng sẽ đạt được trạng thái tập trung cao độ, thuần thục và đi sâu vào cảm nhận sức mạnh của thần chú. Điều này giúp tăng cường hiệu quả của việc trì tụng.

Ý nghĩa và lợi ích của việc tụng chú Đại Bi 7 biến

 • Chú đại bi 7 biến giúp thanh tịnh nghiệp chướng, tiêu trừ tội lỗi.
 • Giải thoát khổ đau, cầu an lành, hạnh phúc.
 • Tăng cường sức khỏe, trường thọ.
 • Được bồ tát Quán Thế Âm phù hộ, che chở.
 • Thuận lợi trên con đường tu tập, đạt được các thần thông.
 • Có được sự bình an, an lạc cho bản thân và mọi người.

Nội dung lời Kinh Chú Đại Bi 7 biến – chữ to Đọc nhanh

Chú Đại Bi 7 biến (có chữ đọc nhanh) tiếng Việt

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni
1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12. Nam mô na ra cẩn trì
13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14. Tát bà a tha đậu du bằng
15. A thệ dựng
16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17. Na ma bà dà
18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19. Án. A bà lô hê
20. Lô ca đế
21. Ca ra đế
22. Di hê rị
23. Ma ha bồ đề tát đỏa
24. Tát bà tát bà
25. Ma ra ma ra
26. Ma hê ma hê rị đà dựng
27.  Cu lô cu lô yết mông
28. Độ lô độ lô phạt xà da đế
29. Ma ha phạt xà da đế
30. Đà ra đà ra
31. Địa rị ni
32. Thất Phật ra da
33. Giá ra giá ra
34. Mạ mạ phạt ma ra
35. Mục đế lệ
36. Y hê di hê
37. Thất na thất na
38. A Ra sâm Phật ra xá lợi
39. Phạt sa phạt sâm
40. Phật ra xá da
41. Hô lô hô lô ma ra
42. Hô lô hô lô hê rị
43. Ta ra ta ra
44. Tất rị tất rị
45. Tô rô tô rô
46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47.Bồ đà dạ bồ đà dạ
48. Di đế rị dạ
49. Na ra cẩn trì
50. Địa rị sắc ni na
51. Ba dạ ma na
52. Ta bà ha
53. Tất đà dạ
54. Ta bà ha
55. Ma ha tất đà dạ
56. Ta bà ha
57. Tất đà du nghệ
58. Thất bàn ra dạ
59. Ta bà ha
60. Na ra cẩn trì
61. Ta bà ha
62. Ma ra na ra
63. Ta bà ha
64. Tất ra tăng a mục khê da
65. Ta bà ha
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
67. Ta bà ha
68. Giả kiết ra a tất đà dạ
69. Ta bà ha
70. Ba đà ma kiết tất đà dạ
71. Ta bà ha
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73. Ta bà ha
74. Ma bà rị thắng yết ra dạ
75. Ta bà ha
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77. Nam mô a rị da
78. Bà lô kiết đế
79. Thước bàn ra dạ
80. Ta bà ha
81. Án. Tất điện đô
82. Mạn đà ra
83. Bạt đà gia
84. Ta bà ha
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

kinh chú đại bi tiếng Phạn

Nαmo rαtnαtràyàyα.
Nαmo αryàvαlokites’vαràyα Bodhisαttvαyα Mαhαsαttvαyα Mαhàkαrunikàyα.
Om sαrvα rαbhαye sunαdhàsyα.
Nαmo skirtvα imαm αryàvαlotites’vαrα rαmdhαvα.
Nαmo nαrαkindhi hrih mαhàvαdhαsvàme.
Sαrvàrthαto subhαm αjeyαm sαrvαsαtα. Nαmo vαrgα mαhàdhàtu.
Tαdyαthà: om αvαloki lokαte kαrαte.
Ehrih mαhà bodhisαttvα sαrvα sαrvα mαlα mαlα.
Mαhi hrdαyαm kuru kuru kαrmαn.
Dhuru dhuru vijàyαte mαhàvijαyαti.
Dhαrα dhαrα dhirini svαràyα.
Cαlα cαlα mαmα vimαlα muktir.
Ehi ehi s’inα s’inα àrsαm prαsαri.
Bαshα bαshαm prαsàyα hulu hulu mαrα.
Hulu hulu hrih sαrα sαrα siri siri suru suru.
Bodhiyα bodhiyα bodhαyα bodhαyα.
Mαitreyα nαrαkindi dhrish ninα.
Bhαyαmαnα svαhα siddhαyα svàhà.
Mαhα siddhàyα svαhα.
Siddhα yoge s’vαrαyα svαhα. Nirαkindi svàhà.
Mαrα nαrα svαhα s’irα Simhα mukhàyα svαhα.
Sαrvα mαhα αsiddhαyα svαhα. Cαkràsiddhαyα svαhα.
Pαdmα kαstàyα svαhα.
Nirαkindi vαgαlàyα svαhα.
Mαvαri śαnkαrαyα svāhā.
Nαmo rαtnαtràyàyα. Nαmo αryàvαlokites’vαrαyα svαhα.
Om siddhyαntu mαntrα pàdàyα svàhà.

Nếu như các bạn muốn tải lời kinh Chú Đại Bi 7 biến – chữ to PDF (hoặc 5 biến và 3 biến) bằng tiếng Phạn và tiếng Việt thì hãy nhấp vào link này.

Lời Kết

Như vậy, trì tụng Chú Đại Bi 7 biến là một cách thể hiện lòng từ bi và mang lại sự an lạc cho chúng ta và những người chúng quan tâm. Hãy “gắn kết” với bài chú này để truyền đạt tình thương và hạnh phúc đến mọi người xung quanh. Đừng quên theo dõi và ủng hộ trang chủ của Tâm Linh 360 thường xuyên để biết thêm kiến thức mới nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *